Condicions generals

WEB NATURACTIVA

Les presents condicions d’ús de la pàgina web regulen els termes d’accés i ús de naturactiva.cat, propietat de AIMA NATURA SL i correu electrònic info[arrova]naturactiva.cat, en endavant, “l’Empresa”, que l’usuari del web haureu d’acceptar per utilitzar tots els serveis i informació que es faciliten des de la web.

L’usuari així com l’Empresa, propietària de la web, podran ser anomenats conjuntament com les parts. El mer accés o utilització de la web, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les condicions d’ús presents. La posada a disposició i ús de la web s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en aquestes condicions d’ús del web.

Informació i serveis

Els usuaris poden accedir a través del web a diferents tipus d’informació i serveis. La web es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferts des de la web.

L’usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el web pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol informació o servei. La web realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir la disponibilitat i l’accessibilitat a la web. No obstant això, de vegades, per raons de manteniment, actualització, canvi d’ubicació, etc., podrà suposar la interrupció de l’accés a la web.

Obligacions de l’Usuari

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establerts en aquest avís legal. De manera expressa, l’usuari manifesta que utilitzarà el web de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·licitin dades o informació, a no falsejar la identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització de la web serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privades i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el web per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, l’emmagatzematge i/o la gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el web per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i mantenir indemnes a la web per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que hagi de fer front al web.

ACTIVITATS I SERVEIS OFERTS PER NATURACTIVA

RESERVES

Condicions de reserva dels serveis prestats per NaturActiva

Per tal de formalitzar la reserva l’usuari ha de contactar amb NaturActiva mitjançant el correu electrònic, formulari de contacte, o el número de telèfon proporcionats al web de NaturActiva, i realitzar el pagament de com a mínim el 50% de l’import total, paga i senyal, o el 100% del total de l’import.

Una reserva només es considerarà confirmada un cop s’hagi realitzat el pagament de la paga i senyal o el total de l’import de l’activitat contractada.

Formes de pagament:

 • Efectiu
 • Transferència bancària (sol·licitar la informació necessària per e-mail a info@naturactiva.cat)
 • Bizum (telèfon de contacte al web naturactiva.cat)

Acceptació abans de fer la reserva

Tot aquella persona que vulgui contractar les activitats de NaturActiva ha de llegir i acceptar aquest escrit en el moment de fer la reserva:

1. Les activitats realitzades en el medi natural, com ara l’alpinisme, l’esquí, les raquetes de neu i el senderisme, són intrínsecament perilloses, en major o menor mesura segons les característiques de l’activitat concreta. En el procés de reserva, els participants han de confirmar que coneixen i assumeixen els riscos que comporta l’activitat proposada. Per aquest motiu, NaturActiva declina tota responsabilitat pels danys que poguessin ocórrer fruit d’accions que estiguin fora del seu abast i de les condicions prèviament pactades.

2. Les activitats estan subjectes a les condicions meteorològiques i al nombre i característiques de les persones que hi participin. Per això, els horaris i els itineraris es poden modificar o, fins i tot, suspendre en part o en la seva totalitat si les circumstàncies ho aconsellen, i es farà sempre sota el criteri dels guies o instructors.

3. El client afirma no tenir problemes físics previs a l’activitat, no haver ingerit medicaments que l’incapacitin per a la correcta realització de l’activitat, ni haver consumit drogues, alcohol o algun tipus d’estupefaents abans o durant la realització de l’activitat. Les dones hauran de comunicar un possible embaràs a l’hora d’efectuar la reserva.

4. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats dels seus pares o tutors legals, i si no hauran de lliurar l’autorització i consentiment de participació a l’activitat per escrit i degudament signada pels seus pares o tutors legals.

5. El client ha de fer cas en tot moment de les indicacions i consells que el guia o instructor li indiquin, així com mostrar respecte per tot el grup. NaturActiva es reserva en tot moment el dret d’excloure aquelles persones el comportament de les quals comprometi la seguretat del grup. En cap cas, aquestes persones rebran una indemnització.

6. Cada ruta de senderisme té un mínim i un màxim de participants que queden establerts a la informació de la ruta. En cas de no arribar al mínim de participants requerit, NaturActiva tornarà el 100% dels imports pagats o bé proposarà una nova data per a la realització de la ruta. NaturActiva es reserva el dret de modificar sense avís previ el nombre de participants segons el criteri dels tècnics/guies.

7. Si n’és el cas, el material proporcionat per a la realització de les activitats estarà homologat si així es requereix i sempre es trobarà en un estat d’ús correcte. En el cas que el participant porti material propi, aquest serà supervisat pels nostres tècnics i només es podrà utilitzar si aquests ho consideren oportú.

8. El client accepta que les seves dades personals siguin incorporades a la base de dades de NaturActiva, i d’acord amb l’article 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPDCP), el client té dret a accedir a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a info@naturactiva.cat. NaturActiva tracta les dades amb confidencialitat, i en cap cas cedirà o vendrà les dades dels seus socis i subscriptors a tercers.

9. NaturActiva es reserva la possibilitat de fer fotografies o enregistrar vídeos durant les seves activitats i incorporar-los als seus canals de comunicació i promoció. En cap cas es vendran aquestes fotografies o vídeos a tercers. Si teniu algun inconvenient, si us plau comuniqueu-nos-ho.

10. Quan una persona fa una reserva en nom d’una altra o fa una reserva per ella i més persones, l’acceptació de les presents condicions s’entén per a totes aquelles persones inscrites a l’activitat, pel que és responsabilitat de qui fa la reserva, informar-ne als demés participants que inscriu.

12. El client és l’únic responsable del seu material, de la qualitat i de l’estat del mateix. En cas que un client decideixi no dur el material indicat com a obligatori en una activitat, en serà l’únic responsable dels possibles danys o conseqüències que això pugui suposar. Així mateix, NaturActiva (i els seus guies) es reserva el dret de decidir si un client pot o no pot fer una activitat en cas que no porti el material indicat com obligatori a la pàgina de l’activitat, o el porti en mal estat (atenent sempre a criteris de seguretat i/o bon funcionament del grup en conjunt o del client en particular).

CONDICIONS DELS SERVEIS PUBLICITATS PERÒ NO COMERCIALITZATS NI PRESTATS PER NaturActiva

Les següents activitats són publicitades per NaturActiva però no les comercialitza NaturActiva ni presta el servei, pel que el responsable és aquella persona/empresa que finalment comercialitza i presta el servei. NaturActiva actua d’enllaç entre aquesta persona/empresa i el client interessat.

 • Esquí de muntanya
 • Viatges de trekking fora de Catalunya o Espanya
 • Escalada en roca o escalada en gel
 • Cursos d’alta muntanya
 • Vies ferrades

De les anterior activitats, NaturActiva no es responsabilitza de:

 • Pagaments
 • Anulacions/cancel·lacions
 • Lesions o riscos
 • Reclamacions
 • Errors en la informació de la web NaturActiva.cat

CONDICIONS DEL SERVEI DE TRANSPORT A LES ACTIVITATS

Atenent a la normativa vigent, NaturActiva ofereix el servei de transport als clients per a dur-los a les diferents activitats des del punt d’origen del client fins a l’activitat i/o des de l’activitat fins al seu punt d’origen.

En cap cas s’ofereixen transports que no tinguin com a destí o origen una de les activitats ofertes en aquesta pàgina web.

El transport no es ven individualment, sinó que queda integrat dins del cost de l’activitat un cop acceptat el pressupost per part del client.

Segons l’establert a la llei vigent es considera el següent:

 • La consideració de l’activitat de transport que realitzin les empreses de turisme actiu com de transport privat complementari, estarà supeditada al compliment conjunt de les següents condicions, d’acord amb el que s’estableix en l’article 102 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres, en la seva redacció per la Llei 9/2013, de 4 de juliol, que la modifica:
  • En primer lloc, és necessari que resulti acreditat que l’activitat principal de l’empresa és la de proporcionar activitats d’esbarjo, esportives i d’aventura, tenint el transport una incidència mínima en el desenvolupament de la seva activitat principal, sent únicament un complement adequat o necessari per a l’exercici d’aquesta. Així mateix, ha de resultar acreditat que sigui l’empresa en qüestió la que proporciona els mitjans humans i materials que es necessiten per realitzar l’activitat de turisme actiu.
  • En segon lloc, al tractar-se de transport de viatgers, els usuaris han de ser assistents a l’activitat de turisme actiu que proporcioni l’empresa.
  • En tercer lloc, l’origen o destí del transport haurà de ser un dels llocs en què l’empresa desenvolupi treballs relacionats amb la seva activitat principal. A aquests efectes s’entendrà que es compleix amb aquest requisit en aquells casos en els que l’origen o destí del transport coincideix amb el lloc on es dur a terme l’activitat principal de turisme actiu, sense haver de coincidir necessàriament amb el propi establiment de l’empresa.
  • En quart lloc, els vehicles i els conductors utilitzats han de trobar-se integrats en l’organització de l’empresa, en idèntics termes als previstos en l’article 54.2 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres.
  • Per últim, el transport no podrà ser contractat ni facturat de forma independent, havent d’incorporar-se el seu cost al preu final de l’activitat principal que proporciona l’empresa abans d’aplicar l’impost sobre el valor afegit. En qualsevol cas, el cost de l’activitat principal ha de ser superior al del transport.
 • De conformitat a l’article 41 del Reglament de la Llei 6/1987, de 30 de juliol, d’Ordenació dels Transports Terrestres el transport privat complementari realitzat amb vehicles de turisme es troba exempt d’autorització administrativa. 
 • El vehicle que realitza l’activitat ha tenir coberta la responsabilitat civil obligatòria.

ANULACIONS

ACTIVITATS D’UN O DIVERSOS DIES

Per part de NaturActiva:

 • NaturActiva es reserva el dret d’anul·lar una activitat organitzada si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants requerit i esmentat en la fitxa de l’activitat.
 • Aquesta decisió es comunicarà al participant per email o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Aquesta circumstància suposa la devolució integra per part de NaturActiva del pagament que l’usuari hagi efectuat.

Per part de l’usuari:

 • Retorn del 80% de l’import satisfet si s’anul·la una activitat abans de 7 o més dies del dia de realització de l’activitat.
 • Retorn del 20% de l’import satisfet si s’anul·la una activitat quan faltin entre 48 hores i 6 dies abans del dia de realització de l’activitat.
 • No hi ha devolució en els següents casos:
  • Anul·lar l’activitat en menys de 48 hores abans de l’inici d’aquesta.
 • Reserves amb refugi:
  • Anul·lació fins a 20 dies abans de la pernocta: devolució del 100% de l’import satisfet.
  • Anul·lació fins a 15 dies abans de la pernocta: devolució d’un 75% de l’import satisfet.
  • Anul·lació fins a 7 dies abans de la pernocta: devolució d’un 50% de l’import satisfet.
  • Anul·lació menys de 7 dies abans de la pernocta: no hi ha dret a devolució.
 • Els participants que vulguin anul·lar el servei hauran d’enviar un email a info@naturactiva.cat. La data en què s’hagi enviat aquest email serà la que es prendrà com a data d’anul·lació per aplicar així les corresponents condicions d’anul·lació.

Per inclemències meteorològiques:

El participant ha d’entendre i acceptar les següents consideracions:

 • Les activitats a l’aire lliure a la muntanya depenen de la meteorologia, pel que poden sorgir canvis de temps d’última hora que requereixin de l’anul·lació de l’activitat.
 • Per part de NaturActiva es fa un seguiment de la meteorologia fins a l’últim moment, pel que es preveu l’evolució del temps i en funció d’això es decideix si es fa o no la ruta.
 • En cas de decidir positivament i que les condicions variïn a última hora, podent requerir de l’anul·lació de l’activitat, no serà responsabilitat de NaturActiva.
 • El dia ideal es aquell en el que fa sol, no fa vent i no hi ha núvols, però no sempre és possible, pel que es realitzen activitats amb dies sense sol, mentre neva, fa vent o plou (pluja suau). D’altra banda, només es podrien realitzar activitats en dies molt concrets.

S’estableix doncs la següent política d’anul·lacions per inclemències meteorològiques:

 • Fins a 24 hores abans de la data programada per a la sortida: NaturActiva es reserva el dret d’anul·lació de l’activitat organitzada abans de la data programada si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir l’import pagat per a qualsevol altra activitat de NaturActiva.
 • El mateix dia de la sortida: NaturActiva es reserva el dret d’anul·lació de l’activitat organitzada en el mateix moment d’inici de l’activitat si les condicions meteorològiques així ho requereixen. Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 50% d’aquest import per a qualsevol altra activitat de NaturActiva.
 • Reserves amb refugi:
  • Fins a 24 hores abans de la data programada per a la sortida: Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 80% de l’import pagat per a qualsevol altra activitat de NaturActiva.
  • El mateix dia de la sortida: Aquesta circumstància no suposa la devolució del pagament que l’usuari hagi efectuat, però si que podrà fer servir el 50% de l’import pagat per a qualsevol altra activitat de NaturActiva.
 • Anul·lació per part del participant: no hi hauria devolucions ni es guardaran els imports satisfets per a futures activitats si el participant decideix anul·lar la ruta per mal temps en el cas que NaturActiva decideixi que és possible realitzar la ruta.

ASSEGURANCES

Tota persona que realitzi qualsevol dels serveis oferts per NaturActiva, queda cobert durant tota la realització de l’activitat amb les següents assegurances:

ACCIDENTS

– Asistència sanitària 6.000,00 €

– Despeses de salvament i rescat 6.000,00

– Incapacitat absoluta 6.000,00 €

– Incapacitat parcial segons barem 6.000,00 €

– Mort per accident 3.000,00 €

RESPONSABILITAT CIVIL

– RC Explotació Límit màxim per sinistre 602.000,00 €

– Límit màxim per any 602.000,00 €

– Sublímit per víctima 152.000,00 €

– Franquícia general 150,00 €

NaturActiva no es fa responsable en cap cas d’una lesió patida per un participant, o dels danys que aquest pugui ocasionar a tercers, durant la realització de les activitats que NaturActiva ofereix, sempre que aquest participant faci cas omís a les indicacions de seguretat proporcionades per NaturActiva, o actui de mala fe o de forma negligent.

Tanmateix, la cobertura de les assegurances es limita a la durada de l’activitat, coincidint amb l’inici i final d’aquesta.