Política de Privadesa

Política de Privadesa de Dades

Responsable de les dades

NaturActiva©, amb CIF B09688706, serà la responsable de les dades personals facilitades a través de la present pàgina web, de les obtingudes com a conseqüència de la relació que vostè mantingui amb nosaltres i dels derivats dels seus hàbits de navegació i consum. Aquesta empresa es troba ubicada a [Sabadell], podent-hi posar-se en contacte a través de l’adreça electrònica info[arrova]naturactiva.cat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

NaturActiva© tractarà les seves dades personals per tal de gestionar la relació que vostè manté amb nosaltres així com per enviar comunicacions comercials per qualsevol via, fins i tot finalitzada la relació amb vostè, per mantenir informat d’aquells dels nostres productes i serveis similars als sol·licitats per vostè.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Tant les dades personals proporcionades, com les obtingudes de la vostra navegació i hàbits de consum, així com el perfil comercial obtingut es conservaran mentre no en sol·liciteu la supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades personals és l’execució i el manteniment de la relació mantinguda amb vostè. Us informem que les dades personals que se sol·liciten en el moment de registrar-se a la present pàgina web, són les estrictament necessàries per formalitzar i gestionar la relació amb vostè, de manera que, en cas de no facilitar-les, no podrem mantenir aquesta relació. En qualsevol cas, aquesta finalitat principal no està supeditada al consentiment per al tractament de les dades que no siguin necessàries per a aquesta activitat principal.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades seran únicament tractades i utilitzades per NaturActiva©.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a NaturActiva© estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Així mateix, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. NaturActiva© deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, els interessats tenen dret a rebre, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, les dades personals que li incumbeixin que ens hagin facilitat, i a transmetre-les a un altre responsable. Els interessats, podran exercir aquests drets i la revocació en qualsevol moment dels consentiments si escau prestats, mitjançant enviament d’un email a info[arrova]naturactiva.cat. En aquest sentit, us informem que teniu a la vostra disposició models d’exercici dels drets esmentats a la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

Quan l’interessat ho consideri oportú podrà presentar una reclamació davant l’agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan aquell consideri que no hem satisfet degudament l’exercici dels seus drets. Aquesta reclamació la pot presentar davant l’autoritat esmentada mitjançant les diferents opcions que la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix.